Autori

Login Form

Zavod za javno zdravlje "Timok" i Rajačka škola zdravlja vam predstavljaju Leksikon zdravstvene kulture timočke krajine.

Izrada leksikona treba da omogući:
- Bolje poznavanje zdravstvene kulture Timočke krajine,
- Doprinese čuvanju kulturne baštine u toj oblasti,
- Definisanje zdravlja i odnosa stanovništva prema životu i zdravlju,
- Definisanje pojma zdravstvene kulture,
- Unapređenu rada na zdravstvenom prosvećivanju i zdravstvenom napretku uopšte.
Kada je o zdravstvenoj kulturi reč možemo je posmatrati kao način ponašanja ljudi radi zadovoljenja potreba u vezi zdravlja i kočenja negativnih nagona i ponašanja koja štete zdravlju. Zbog svoje složenosti i integrativnoj funkciji ideje o zdravlju u pozitivno svrsishodno ponašanje stanovništva zdravstvena kultura predstavlja sistem verovanja, stavova, tradicije, morala, religijskih uverenja, sujeverja i svakodnevnog ponašanja u vezi sa zdravljem, koji je otvoren za promene u zavisnosti od promena u društvu i opšte prosvećenosti stanovništva. Istovremeno treba imati u vidu da je zdravstvena kultura proizvod čoveka, njegovih reakcija na okolinu i ponašanja na određeni način.
Imajući u vidu prethodne napomene Leksikon se bavi svim onim što su ljudi činili i čine u vezi očuvanja i unapređenja zdravlja, lečenja i borbe protiv smrti na područiju Timočke krajine podrazumevajući pod tim ideje o zdravlju, stavove i ponašanje, vrednosti, moral, običaje, sujeverja i nadrilekarstvo, institucije i ustanove koje se prirodom svog posla bave životom i zdravljem, zdravstvenu politiku, organizaciju i rad zdravstvene službe i zdravstvenog osiguranja i odnos pojedinca i zajednice prema životu i zdravlju – u prošlosti i danas.
Na Leksikonu zdravstvene kulture Timočke krajine, rade istoričari, etnolozi, antropolozi, medicinari, sociolozi i drugi profesionalci koji se bave životom i zdravljem stanovništva. Izvori podataka za Leksikon su dokumenti iz arhiva lokalnih i državnih, novine, video i filmski zapisi, zbornici radova, „Razvitak", Arhivsko nasleđe, „Baštenik", „Timočki medicinski glasnik", „GEM", monografije zdravstvenih ustanova, monografije sela na područiju Timočke krajine i drugi izvori i literatura.

Dr Petar Paunović

dr Petar

Petar Paunović je doktor iz Zaječara, rođen 1939. godine.

Njegovi sugrađani, Zaječarci, i ostali meštani sela u Timočkoj krajini, u kojoj je primarijus dr Petar Paunović nadaleko poznat, nazivaju ga „Učiteljem zdravlja“. Rođen je u Negotinu 1939. godine, na Petrovdan, kada je i najveći narodni sabor.

Znaju ga mnogi Timočani posredstvom svojih radio i televizijskih aparata sa kojih svakodnevno, i po tri puta na dan, odzvanjaju njegovi kratki, uvek aktuelni, prilozi o zdravlju. „Dobro jutro, dragi slušaoci, šta ste danas odlučili da učinite za vaše zdravlje“ – pozdravlja ih na početku svakog novog priloga i oprašta se rečenicom: „dok život teče, zdravlje je najpreče“. Prvi put se svojim „zdravstveno-propagandnim programom“ (ZPP) oglasio 1989. godine na radio Zaječaru, a zatim i na radio stanicama u Negotinu, Boru i Kladovu i ukupno je do sada objavio oko pet hiljada zanimljivih, uvek aktuelnih priča sa zdravstvenim porukama. Bio je 21 godinu direktor Zavoda za zaštitu zdravlja „Timok“ u Zaječaru.

Dobitnik je nagrade Vasa Pelagić koja se dodeljuje za vrhunska ostvarenja u obrazovanju, Orden zasluge za narod sa srebrnom zvezdom, povelja savezne konferencije SSRN za aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine, Timokovo pero, za saradnju u listu „Timok“.

Smatra se za jednog od najvećih poznavaoca običaja i navika Timočkog kraja koji su i predmet njegovog naučno istraživačkog rada. Dugo je proučavao alternativnu medicinu Timočkog kraja u okviru projekta Zavoda za zaštitu zdravlja „Timok“, „Prevencija u narodnoj medicini“.

U poznatom zaječarskom „Razvitku“ objavio je stotinak priloga o narodnom životu, timočkoj bloj kugi, vlaškoj magiji, maloletničkim brakovima, gastarbajterima itd. Punih 20 godina uređivao je i časopis „Zdravstveno vaspitanje“ koji je izdavao Zavod za zaštitu zdravlja „Timok“. Paunović je pre 28 godina pokrenuo i zanimljiv simpozijum „Istorija medicine, farmacije i veterine i narodne zdravstvene kulture“.