Print
Hits: 935

Na području Timočke krajine nije bilo većih okršaja pastrizanskih jedinica sve do 1944. godine. Početkom 1944. godine vodile su se veće borbe, sve do juna meseca protiv četničkih jedinica i bugarskih okupacionih snaga.
Sredinom 1944. godine došlo jer do formiranja nekoliko većih jeidnica NOVJ.v Borbe je vodila vodila  u maju 9. brigada, do juna meseca kada je formirana 23. divizija. 23. divizija je posle velikih borbi oslobodila Knjaževac 4. septembra 1944. godine. Posle zauzimanja Zaječara 7. septembra, 23. divizija je nastavila prema Negotinu. Istovremeno 25. divizija nastupala od Boljevca prema Donjem Milanovcu. 45. divizija je formirana 3. septembra, zadržana na prostoru. Ona je oslobodila Zaječar, Boljevac, Sokobanju i Aleksinac i izbila na Moravu.
U septembru i oktobru 1944. godine ratovalo se za Boirski rudnik koji je za Nemce imao veliki značaj. Ratovale su jedinici NOVJ kojima se uskoro pridružila i 113. divizija Crvene Armije. Ovakva ratna dejstva imala su za posledicu nastanka sve većeg broja ranjenika.
Zbrinjavanje ranjenika u vojnim oprecijama tokom maja i juna 1944. godine spalo je na sanitatesku službu brigada. Dr Nikola Semza opisao je kako je funkcionisala brigadna ambulanta 14. brigade, na podruičju Timočke krajine. „U 14. brigadi postojala je brigadna ambulanta koja je uz lekara imala i 4 bolničara i oskudna materijalna sredstva. Lečenje je vršeno u dve etape: prva pomoć i obrada u brigadnoj ambulanti koja se sastojala u zaustavljanju krvavljenja, davanju seruma, toaleti rane i imobilizaciji bez gipsa. – Ranjenici i b olesnici koji su mogli da se kreću na nosilima, konjima, kolima ili peške išli su sa brigadnom ambulantom. Samo oni kojima je bilo neophodno apsolutno mirovanje skriveni su u obližnjim selima kod pouzdanih ljudi gde ih povremeno obilaze lekari. – U održavanju higijene letnje vreme je omogućavalo da se svaki odmor iskoristi za kupanje u rečici ili potoku, a parenje odela najčešće se vršilo u rakijskom kazanu. – Šuge u jedinici biulo je vrlo malo, ali je vašljivost bila česta pojava. Može se pretpostaviti da je i u drugim brigadama 23. divizije bio sličan način zbrinjavanja ranjenika i bolesnika i rešavanja higijensko-epidemioloških probleama (1)“    
    1. Eliezer Katan: Rad sanitetske službe NOVJ na područjuTimočke krajine septembra-oktobra 1944. godine, Arhiv za iatoriju zdravstvene kulture Srbije, 1979-1980/ VIII – IX/ 1-2 – 3-4