Print
Hits: 1285

Školska medicinska sestra je stalno zapošljen zdravstveni randik sa višom stručnom spremom u osnovnim školama. U vreme kada su ti zdravstneni radini počeli da rade na području Tomočke krajine bili su jedinstvena pojava u Velikoj Jugoslaviji. U osnovnim školama su radile 20 godina i postigle dobre zdravstveno-vaspitne rezultate.
Sarađjujući sa Institutom za zdravstveno vaspitаnje SR Srbije c Beogradu, Odeljenje za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene službe Zavoda za zdravstvenu zaštitu "Timok" u Zaječaru je napravilo program rada medicinske sestre u osnovnoj školi za školsku 1975/ 1976. gođinu sa kojim se bili detaljno upoznati direktori osnovnih škola i školski kolektivi opštine Zaječar.
Program aktivnosti medicinske sestre u školi u stvari je predstavljao niz aktivnosti iz opisa radnog mesta medicinske sestre u osnovnoj školi koji je sačinio Institut za zdravstveno vaspitanje SR SRbije i u kome stoji:
-utiče na pozitivno higijensko ponašanje dece u školi, kontroliše ličnu higijenu učenika, higijenu odeće i
-kontroliše stanje školske sredine, đačke kuhinje, trpezarija i, posebno vodnih objekata i školskih klozeta
-insistira na usvajanju pozitivnih navika u trpezariji odnosu na higijenu (redovno pranje ruka pre obroka), kao i na vrstu hrane;
- stara se o zdravstveno vaspitnom ambijentu u školi,
- rukovodi kabinetom za zdravstveno vaspitanje i nastoji da se savremenije opremi očiglednim sredstvima;
- upoznaje učenike sa faktorima koji remete zdravlje, kao i sa merama koje omogućuju prevenciju istih;
- usmerava zdravstveno - vaspitne procese prema dobu starosti učenika:
- upoznaje djake sa ciljevima principima i metodama rada, kao i očiglednim sredstvima koja se koriste u zdravstvenom vaspitanju:
- uključuje učenike u takmičenja iz oblasti unapredjenja zdravlja (temati, skice, medicinske slike,zdravstvena izložba):
- prati zdravstveno stanje učenika:
- učestvuje u sistematskim pregledima koje obavlja služba za zdravstvenu zaštitu dece,: vrši analizu pregleda i upoznaje nastavnike i roditelje sa nađenim stanjem:
- nastoji da se realizuju predlozi dati od strane lekara u cilju blagovremene korekcije i lečenja:
- vodi školsku ambulantu i ukazuje prvu pomoć učenicima:
- prati zdravstveno stanje dece za vreme rekreacione nastave, letovanja i zimovanja:
- učestvuje u sastavljanju jelovnika: kontroliše higijenu pripremanja i izdavanja, kao i hranjivost obroka:
- sarađjuje sa nastavnicima škole po svim pitanjima vezanim za unapredjenje zdravlja:
- prisustvuje sastancima djačkih rođitelja i organizuje za njih predavanja o aktuelnim problemima vezanim za zdravlje učenika:
- saradjuje sa svim institucijama na nivou opštine, odnosno mesne zajednice, koje se bave problemima školske dece i omladine (Centar za neposrednu dečiju zaštitu, Centar za socijalni rad, Opštinski odbor Crvenog krsta i dr.) :
- u najneposrednijoj je vezi sa domom zdravlja odnosno službom za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, polivalentnom patronažnom službom i higijensko-epidemiološkom službom, uključujući se u sve zadatke vezane za zdravlje školske dece:
- u školama pri kojima postoji predškolska ustanova, preuzima obaveze da prati zdravstveno stanje dece i utiče na stvaranje higijenskih navika.
Iz Programa se vidi da je medicinska seštra u osnovnoj školi kreator, korektor i kontrolor higijenskog režima škole, i koordinator sviha aktivnosti na zdravstvenom vaspitanju (prati i analizira faktore koji štete zdravlje učenika u školskoj sredini i predlaže mere za njihovo otklanjanje). U smislu formiranja higijenskog ponašanja učenika, medicinska sestra prevodi zdravstvenu informaciju datu učenicima kroz nastavu, na nivo prakse, a kroz saradnju sa roditeljima obezbedjuje odgovarajući uticaj škole na porodicu.
Saradjujući sa širokim dijapazonom subjekata kako iz neposredne okoline, preko roditelja, do onih u zdravstvenoj službi i društveno-političke zajednice, medicinska sestra predstavlja u stvari pokretača mnnogih aktivnosti na čuvanju i unapredjenju zdravlja školske dece i omladine i važan je subjekt u svakodnevnom radu na zdravstvenom vaspitanju u osnovnoj školi.
U septembru 1975.godine primljeno je 6 medicinskih sestara sa višom medicinskom školom u dve velike gradske škole (Ljuba Nešić i Djura Jakšiđ) i u 4 seoske (Veliki Izvor, Salaš, Vražogrnac i Grljan).Time je označen početak jednog novog razdoblja u vaspitanju i obrazovanju čije je osavremenjavanje, zahtevalo uvodjenje medicinske sestre kao stručnog saradnika vaspitno-obrazov¬nog tima. Istovremeno kao stručni saradnici uvedeni su psiholog i pedagog koji treba zajeđno sa medicinskom sestrom da unesu nove elemente u vaspitanje i obrazovanje i osavremene vaspitno-obrazovni proces u osnovnoj školi.

Radi lakšeg planiranja rada školskog zdravstvenog radnika dat je pregled dnevnih aktivnosti u školi

Pregled dnevnih aktivnosti u školi školske medicinske sestre

Do početka nastave Pre početka nastave obilazi školske prostorije radi uvida u zdavstvenohigijenske uslove u školi. Ukoliko postoje propusti nastoji da se oni otklone pre početka nastave.
U toku 1. časa Uspostavlja kontakt sa roditeljima i razrednim starešinama sa kojima ostvaruje saradnju na rešavanju važnih zdravstvenovaspitnih i higijenskih problema učenika.
Za vreme 1. odmora Raspituje se kod nastavnika i razrednih starešina o apsentizmu i analizira ga, kao i o utiscima o higijenskom stanju učenika.
Uspostavlja kontakt i saradnju sa higijeničarima u vezi hiigjenskog režima u školi higijenskog stanja učenika i drugim zdravstvenim problemima u razredu.
Za vreme 2. časa Posvećuje pažnju đačkoj kuhinji radi uvida u higijensko stanje. Kontroliše higijensko i zdravstveno stanje osoblja i dežurnih učenika, pripremanje i hranljivu vrednost obroka. U slučaju nepodobnosti u vezi sa ishranom učenika nastoji da se otklone.
Za vreme velikog odmora U saradnji sa dežurnim nastavnikom i učenicima kontorliše izdavanje hrane. Posebnu pažnju obraća obaveznom pranju ruku učenika pre uzimanja obroka, toalet sapunom, a nakon završenog obedovanja nadgleda pranje i dezinfekciju stolova, posuda, pribora za jelo i celog prostora đačke kuhinje.
Za vreme 3. i 4. časa Realaizuje nastavne jedinice iz Programa zdravstvenog vaspitanja sa učenicima, samostalno ili u saradnji sa učiteljima i nastavnicima razredne nastave.
Za vreme 5. časa Radi rešavanja važnijih i složenijih zdravstveno-edukativnih pitanja uspostavlja saradnju sa školskim pedagogom i psihologom, zakazuje sastanke školskog zdravstvenog odbora i aktiva higijeničara, s pomoćnim radnicima u školi i drugim strukturama i subjektima
Posle završene nastave Isto kao i pre početka nastave
U toku radnog dana Pored pomenutog, zavisno od potrebe i vremena kojima raspolaže, uspostavlja kontakt i saradnju sa službama doma zdravlja u vezi sa organizovanjem sistematskih pregleda, obaveznih vakcinacija, uspostavlja kontakt sa sanitarnim inspekcijom, mesnom zajednicom na području škole, opštinskom organizacijom Crvenog krsta, Zavodom za zaštitu zdravlja, Zavodom za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja i dr.

Pregled dnevnih aktivnosti školske medicinske sestre u osnovnoj školi može korisno da posluži i za planiranje aktivnosti zdravstvenog radnika koji povremeno dolazi u školu, bez obzira da li se radi o onome iz zdravstvene stanice na području škole ili iz Službe za polivalentnu patronažu.